Skip links

Kvkk Hakkında Merak Edilenler

Açık Rıza Dışında Bir İşleme Şartı Var İse Açık Rıza Alınmaz

Açık rıza dışındaki veri işleme şartlarından biri varken ayrıca ilgili kişiden açık rıza alınması, ilgili kişinin yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesi anlamına geleceğinden, kişisel veri işleme faaliyeti açık rıza işleme şartı ile diğer işleme şartlarına dayanılarak gerçekleştirilemeyecektir. 

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur.  

Sağlık Verileri Sadece Sır Saklama Yükümlülüğü Altında Olan Kişiler ve Kurumlarca İşlenebilir

Sağlık verileri; Sağlık Bakanlığı ile her türlü sağlık kuruluşu ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amaçlarıyla işlenebilecektir.

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur.  

Bulut Hizmeti Alımlarında Sunucularının Yurt Dışında olması, Yurt Dışına Veri Aktarımı Anlamına Gelmektedir

Sunucuları yurt dışında bulunan veri sorumlularından/ veri işleyenlerden temin edilen saklama hizmetleri Kanunun 9. maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda, bulut hizmeti sağlayan firmanın verilere erişim yetkisi bulunmasa dahi kişisel verileri sunucularında muhafaza etmesi bir aktarım faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. 

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur.  

Kanunun Hangi Maddesine ve Fıkrasına Dayanılarak Veri İşlendiği Açıkça Belirtilmelidir.

6698 Sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanıldığının açıkça belirtilmediği, sadece ilgili hükümlerde yer alan işleme şartlarının tamamının sayıldığı hâllerde, aydınlatma yükümlülüğünün Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde yerine getirildiğinden bahsedilemeyecektir.

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Herhangi Bir Şekil Yoktur

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi herhangi bir şekil şartına tabi olmayıp bu yükümlülüğün veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilmesi mümkündür. Ancak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir. 

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Verisi İşlenmeyen İlgili Kişinin Başvurusu Yanıtsız Bırakılamaz

İlgili kişinin, kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı bulunmakta olup veri sorumlusu nezdinde kişisel verisi işlenmemiş olsa dahi Kanun uyarınca veri sorumlusunun ilgili kişinin başvurusunu kabul etmesi veya gerekçesini açıklayarak reddetmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, veri sorumlusu ilgili kişinin başvurusunu yanıtsız bırakamayacaktır. 

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Vefat Etmiş Kişinin Verilerine 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Yakınları Tarafından Erişilemez

Kanunun 11. maddesinde, ilgili kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler bakımından bilgi talep edebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda, talep edilen kişisel verilerin talep eden gerçek kişiye ilişkin olmaması ve ölmüş kişiye ait olması sebebiyle talebin, Kanunun 11. maddesi kapsamında bir talep olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Sözleşme İle Bazı Sorumlulukların Veri İşleyene Devredilmesi, Veri Sorumlusunun Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaz

Veri sorumlusu ile veri işleyen arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde veri işleyene belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda yetki verilmesi mümkündür. Fakat bu tür bir yetkilendirmenin varlığı, veri sorumlusunun Kanun ve ilgili mevzuattan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Veri İhlali, İhlale Neden Olayın Tüm Ayrıntılarının Tespit Edilmesi Beklenmeden En Geç 72 Saat İçinde Kuruma Bildirmelidir

Veri sorumlusunun gerçekleşen bir veri ihlâlini Kurula en kısa sürede (72 saat içinde) bildirmesi zorunludur. Kişisel veri ihlâli bildirimi formunda yer alan hususların net olarak tespit edilememesi durumunda ise, eldeki bilgilerle en kısa sürede (72 saat içinde) Kurula ihlalin bildirilmesi gerekmekte olup devam eden süreçte ilave bilgilerin de gecikmeye mahal verilmeksizin tespit edildikçe Kurula iletilmesi gerekmektedir. 

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

İlgili Kişinin 18 Yaşını Doldurmamış Olması Durumunda, Hakları Yasal Temsilci Tarafından Kullanılabilir

İlgili kişinin 18 yaşını doldurmamış olması durumunda yasal temsilcisi tarafından, Kanun kapsamındaki taleplere ilişkin olarak öncelikle veri sorumlusuna başvurulması, söz konusu başvuru neticesinde veri sorumlusu tarafından başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde de yine yasal temsilci tarafından Kurula şikâyette bulunulması mümkündür.  

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

GDPR Uyumluluğu, 6698 Sayılı Kanuna Uyumluluk Anlamına Gelmemektedir

Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğünde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 6698 sayılı Kanunda yer alan yükümlülüklerin de yerine getirildiği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, ulusal mevzuat hükümlerine uyumluluğun sağlanması adına veri sorumlusunun 6698 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunludur.

KVKK’nın yayınlamış olduğu “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında doğru bilinen yanlışlar-2” rehberinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.